Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU KNIHY.MAMADODESTE.CZ

Tento reklamační řád se vztahuje na online prodej zboží společností TEREZA KRČEK COMPANY s.r.o. se sídlem Žerotínova 1674/55, Praha 3, 130 00, identifikační číslo: 11916664 (dále jako „prodávající“).

1. ZÁRUKA ZA JAKOST

1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

        1.1.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

        1.1.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

        1.1.3. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

        1.1.4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

        1.1.5. vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2. Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3. Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

2. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

2.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v jakékoliv provozovně, která je pro tento účel vybavena a uzpůsobena.

2.3. Adresa pro vyřízení reklamace: TEREZA KRČEK COMPANY s.r.o., Žerotínova 1674/55, Praha 3, 130 00

2.4. Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.5. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

3. LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

3.1. Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2. Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3. Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4. Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.5. Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.6. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout do 30 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace.

3.8. V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

4. VÝJIMKY Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

4.1. Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

       4.1.1. je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

       4.1.2. je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

       4.1.3. vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

       4.1.4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

       4.1.5. mechanické poškození zboží;

       4.1.6. vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

       4.1.7. provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

       4.1.8. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno;

       4.1.9. poškození v důsledku vyšší moci;

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

ÚČINNOST

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 12. prosince 2021

KNIHY.MAMADODESTE.CZ
Logo
KARTA KOŠÍKU